O nás

Wellness Relax Centrum Očová

bol zriadený v rámci výzvy KaHR-31DM-0801, Operačného programu: KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os: 8 Cestovný ruch, Opatrenie: 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, schéma pomoci deminimis: Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Začatie projektu: 09/2009
Ukončenie projektu: 08/2011
Výška finančného príspevku: 199 925,13 €
Cieľ projektu: Vybudovanie zariadenia cestovného ruchu poskytujúceho komplexné služby s celoročným využitím na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Publicita – Miroslav Berky


Názov projektu: Vybavenie Wellness Centra a Penziónu M. Fidler
Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj/Zvolen/Očová/Wellness Relax Centrum a Penzión M. Fidler, Ul. SNP 451/143, 962 23 Očová. 
Prijímateľ NFP: Miroslav Berky,J.R.Poničana 732/5, 962 23 Očová
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

V období od 10/2013 do 09/2014 boli realizované aktivity za podpory finančných prostriedkov z fondov EÚ spojené s projektom, ktorý súvisí s vybavením a modernizáciou objektu Wellness Relax Centra a Penziónu M. Fidler, ktoré budú zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. 

Ciele projektu: 
- zvýšiť a rozšíriť rozsah poskytovaných služieb
- zvýšenie konkurencieschopnosti penziónu
- zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb
- vytvorenie nových pracovných miest. 

Schválené finančné prostriedky sú použité na vybavenie vstupných priestorov recepcie, fitness, šatní, baru, jedálne, terasy, exteriéru. 
Výber interiéru podčiarkne individualitu postaveného objektu. Poskytované služby sa tak doplnia o ďalší rozmer vnímania a prežitia okamihov pri prijímaní oddychových služieb v danom Wellness Centre.  Nakoľko charakter postaveného objektu je koncipovaný s rešpektovaním všetkých súčasných trendov v poskytovaní služieb v oblasti cestovného ruchu, vybavenie centra a následné poskytovanie služieb má podčiarknuť všetky trvalo udržateľné koncepcie rozvoja mikroregiónu Podpoľania. 

Výška NFP: 67 022,55 €
Začiatok projektu: 10/2013
Ukončenie projektu: 09/2014


www.economy.gov.sk

www.siea.sk